Управление на проекта

Проектът в България се управлява от Министерство на енергетиката, Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество”. За подпомагане на изпълнението на дейностите по управлението е избран Консултант, чиято роля е следната:

  • Предоставяне на съдействие при подготовката на оперативните процедури и инструменти за изпълнение, определяне на критериите за допустимост за избор на допустими монтажници, материали и оборудване;
  • Съдействие при управлението на проекта в съответствие с националното законодателство и изискванията на Международен фонд "Козлодуй" и Европейската банка за възстановяване и развитие;
  • Съдействие на Министерство на енергетиката за покриване на изискванията на споразумението за безвъзмездна помощ с ЕБВР, мониторинга и отчитането на изпълнението на проекта.

Газоразпределителните компании ще имат ключова роля в проекта, а именно:

  • Ще получават заявленията от домакинствата съгласно стандартните присъединителни процедури и безвъзмездната финансова помощ;
  • Ще обработват получените документи;
  • Ще организират договорните и инсталационни процедури по метода „до ключ”;
  • Ще организират техническия надзор и инспекции;
  • Ще съдействат в процедурите за мониторинг и верификация на документите и напредъка.

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg