Кандидатстване

Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави на около 10 000 домакинства в България, за да се подкрепи газификацията и инсталирането на високоефективни бойлери.

За целта чрез консенсус между Министерство на енергетиката, Европейската банка за възстановяване и развитие и газоразпределителните компании, е разработена концепция за процедурите за одобрение за безвъзмездна помощ или възстановяване на средства, както и критериите за избор на бенефициенти (вж. подкатегория „Процедури”). Също така са подготвени правила за техническа проверка, мониторинг и контрол преди одобрението на безвъзмездната помощ.

Регионалното разпределение на безвъзмездната помощ ще се осъществи на база на принципите на прозрачност, справедливо участие и равнопоставеност.

По отношение на критериите за избор на бенефициенти (домакинства) ще се имат предвид следните аспекти:

  • Технически: отстояние от съществуващата газоразпределителна мрежа; горива, използвани към настоящия момент и възможности за спестяване на енергия;
  • Имот: статут на собствеността; съществуваща сграда; постоянно пребиваване.

Допустимите монтажници са избрани според технически и финансови критерии в съответствие със съществуващия лицензионен режим. За да се гарантира спазването на критериите за висока енергийна ефективност чрез безвъзмездната помощ в съответствие с международните стандарти, е изготвен и списък с допустими материали и оборудване, които могат да бъдат използвани.

Считано от 9 юли 2018 г. безвъзмездната финансова помощ се увеличи от 20% на 30% процента от допустимите разходи, като към това се включи и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Максималната стойност на БФП се запазва - до 1000 евро за високоефективни газови котли и до 1200 евро за кондензни газови котли.

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg