Процедури

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета. 

Процедурата по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за всеки подпроект е разделена на 6 отделни етапа:

Етап 1 Предварително одобрение

Етап 2 Окончателно одобрение

Етап 3 Потвърждение за допустимост от Консултанта

Етап 4 Изграждане

Етап 5 Присъединяване

Етап 6 Изплащане на безвъзмездната помощ

Етап 1 Предварително одобрение - кандидатът за безвъзмездна помощ заявява пред съответното ГРД своето желание за присъединяване към газоразпределителната мрежа и получаване на безвъзмездна помощ. Заявлението се подава на хартия в офисите на ГРД или по електронен път на определения за това имейл адрес на ГРД (ако ГРД предлага такава опция). Заявлението се попълва по образец, като към него се прилагат следните документи:

- Документ за самоличност и декларация за правен статус на кандидата (по образец)

- Нотариален акт, договор за покупка, удостоверение за наследници и/или справка от имотния регистър

В случай на съсобственост, се изисква декларация за съгласие в полза на кандидата, подписано от съсобствениците, притежаващи поне 50%+1% от идеалните части на имота, за който се кандидатства.

В случай, че имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост се изисква Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост.

- Сметка за електричество, издадена до шест месеца преди подаването на заявлението за отпускане на безвъзмездна помощ, показваща потреблението на електроенергия

- Комбинирана декларация за платени местни данъци и такси; за липса на двойно финансиране; за ползване на жилището и за използван източник на енергия (по образец)

- Уведомление за поверителност (по образец).

В случай, че за съответния имот е подписан договор за присъединяване преди датата на стартиране на програмата (7 юли 2016 г.), но имотът не е физически присъединен към газоразпределителната мрежа, следва да се представи Протокол, удостоверяващ липсата на започнато изграждане на газова инсталация (по образец).

На този етап ГРД проверява техническата допустимост на имота – изисква се наличието на изградена мрежа в района.

В края на този етап ГРД издава Становище за присъединяване.

Етап 2 Окончателно одобрение – Кандидатът за безвъзмездна помощ избира допустим инсталатор от одобрения списък с допустими инсталатори и го предлага на ГРД. Кандидатът за безвъзмездна помощ може да упълномощи ГРД да изберете допустим инсталатор по своя преценка, но за сметка на Кандидата.

Избраният инсталатор извършва техническа проверка на обекта, за да определи необходимите строителни работи и разходи и изготвя предложение (оферта) с опис на техническите работи и предложените цени, включително допустимо оборудване. Кандидатът разглежда офертата и може да поиска преразглеждане, ако не я одобри. ГРД представя интегрирана оферта на кандидата, включваща всички разходи, свързани с подпроекта (оборудване, монтаж, такси за присъединяване, технически надзор). След одобрение на интегрираната оферта от страна на кандидата, се подписва Договор за инженеринг с ГРД, който съдържа клауза за отложено влизане в сила, тъй като подпроекта подлежи на потвърждение на допустимостта от страна на Консултанта по проекта. На този етап се подписват и Договор за присъединяване и Договор за доставка.

ГРД предава заявлението от кандидата, заедно с подписаните договори, на Консултанта по проект DESIREE Gas за потвърждение на допустимостта.

Етап 3 Потвърждение на допустимостта – Консултантът по проект DESIREE Gas проверява пълнотата и допустимостта на заявленията

- Ако заявлението не отговаря на условията, в срок от 7 работни дни от получаването на всички изискуеми документи, се издава мотивирано Писмо за отказ към кандидата.

- Ако заявлението е одобрено, издава се Потвърждение за допустимостта и договорите влизат в сила.

При получаване на Потвърждение за допустимостта, ГРД е длъжно своевременно да уведоми бенефициента за датата на потвърждението, както и за влизането в сила на договорите от същата дата.;

Етап 4 Изграждане – Избраният допустим инсталатор подготвя работен проект в съответствие с представената оферта и с националните разпоредби, който се одобрява от фирма за технически надзор. Инсталаторът изпълнява договорените строителни работи, включително новите вътрешни газови инсталации, котли, нови мрежи за снабдяване с гореща вода и радиаторите (ако е приложимо) и т.н. След приключване на работите, техническият надзор инспектира съоръженията. В рамките на съответната проверка, техническият надзор проверява дали инсталациите са в съответствие с проекта, извършва тестове на място, и проверява мрежата (тестове за налягане, тръбни връзки и т.н.).

- В случай на несъответствия, се изискват коригиращи действия и се организира нова проверка.

- В случай, че няма несъответствия, техническият надзор издава Акт за първоначален технически преглед.

Етап 5 Присъединяване - След издаването на Акта за първоначален технически преглед, ГРД осъществява присъединяването към газопреносната мрежа.

При подписването на Приемо-предавателен протокол за изграждането на ВГИ между ГРД и Бенефициента, се подписва и Делегация за плащане на безвъзмездната помощ директно към ГРД (по образец). С този документ бенефициентът упълномощава ГРД да получи безвъзмездната помощ от ЕБВР, предвид факта, че бенефициентът заплаща на ГРД стойността на инвестицията намалена със стойността на безвъзмездната помощ..

Етап 6 Отпускане на безвъзмездната помощ – До 7 дни след издаването на първата фактура за доставка на природен газ, ГРД представя на Консултанта Искане за плащане на безвъзмездната помощ, заедно с необходима документация, а именно: Акт за първоначален технически преглед; други документи, свързани с проверката на работите и въвеждането в експлоатация съгласно законодателството; Фактура за доставка на газ на бенефициента; Фактура за авансово плащане от Бенефициентите към ГРД; Фактура за окончателно плащане от Бенефициентите на ГРД; Делегация за плащане, подписана от Бенефициента; Копия на фактурите на всички плащания, извършени към избрания инсталатор във връзка с изпълнението на Договора за инженеринг.

В случай на разлика в стойността на предоставената оферта и реално изпълнения проект, трябва да се представи документ, обосноваващ тази разлика – напр. екзекутивни чертежи и технически протокол или КСС, подписани от бенефициента.

В срок от 14 дни Консултантът по проекта извършва проверка на документите и издава Потвърждение на плащането, въз основа на което ЕБВР отпуска безвъзмездната помощ и я превежда на съответното ГРД.

Документите за кандидатстване можете да изтеглите от меню "Кандидатстване", както и да получите на място в офиса на газоразпределителното дружество, заедно с техническа помощ за попълването им.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

След получаване на потвърждение за допустимост и съответно влизане в сила на Договора за инженеринг с газоразпределителното дружество (Етап 3), бенефициентът дължи съответното авансово плащане, ако такова е предвидено в договора;
След изграждането на вътрешната газова инсталация и присъединяването на бенефициента към газоразпределителната мрежа (Етап 5), той следва да заплати на газоразпределително дружество (ГРД) остатъка от сумата по договора за инженеринг, като от нея се приспада размера на безвъзмездната помощ по Проект DESIREE GAS. Бенефициентът подписва делегация за плащане, с която инструктира Министерство на енергетиката да плати от негово име сумата, представляваща безвъзмездна финансова помощ, на съответното ГРД.
От собственика се изисква да заплати на ГРД стойността на инвестицията, намалена със стойността на безвъзмездната помощ, като в зависимост от условията, които предлага съответното ГРД, заплащането може да е наведнъж или разсрочено във времето (на равни месечни вноски към дружеството).

Пример:

Размер на инвестицията - 6 000 лева с ДДС
Размер на допустимите разходи – 5 000 лева без ДДС
Размер на безвъзмездната финансова помощ – 1500 лева (30 % от размера на допустимите разходи без ДДС) + 100 лева (такса присъединяване без ДДС) = 1600 лева
Дължима сума от собственика – 4 400 лева (представляващи размера на инвестицията минус размера на частта от безвъзмездната финансова помощ, равняваща се на 30% от допустимите разходи + таксатата за присъединяване, като последната ще бъде възстановена на собственика чрез приспадане от фактурите за доставка на газ след потвърждение на плащането от страна на Консултанта и плащане от страна на ЕБВР )

Бенефициентът има възможност да заплати със собствен или заемен ресурс.
За осигуряване на собственото участие на бенефициентите, е разработен специален банков продукт от две банки – Сосиете Женерал Експресбанк и Първа инвестиционна банка. Те ще предоставят целеви потребителски кредити при облекчени условия, при лихва в размер на 6,3 %.
Повече информация за предлаганите кредити можете да откриете на следните електронни адреси:

www.fibank.bg

www.sgeb.bg

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg