Цели и ползи

Основната цел на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България “ (Проект DESIREE GAS) е да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства. Специфичните му цели са:

 • Подкрепа за газифицирането и инсталирането на високоефективни бойлери в около 10 000 домакинства;
 • Икономия на електроенергия, еквивалентна на 142 000 MWh на година;
 • Постигане на допълнителни икономии на електроенергия от 70 000 MWh на година в следствие на преминаването от въглища, биомаса и нефт към природен газ заради по-високата ефективност на изгаряне;
 • Икономия на около 213kWh за всеки 2 лв. от безвъзмездната помощ за средния икономически живот от 15 години на инсталираното оборудване;
 • Намаляване на емисиите на парникови газове от 70 000 т въглероден диоксид годишно или над 1 млн. т въглероден диоксид за икономическия живот на инсталираното оборудване.

В широк аспект в страната газифицирането на домакинствата ще допринесе за следното:

 • Повишаване на сигурността на доставките на електроенергия чрез спестяване на прякото използване на електрическа енергия;
 • Повишаване на енергийната ефективност в рамките на системата за отопление и снабдяване с топла вода.

Тези резултати ще помогнат за смекчаване на последиците от затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй.”

Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България “ (Проект DESIREEGAS) ще осигури финансиране, безвъзмездна помощ и техническа помощ за проекти за преход от въглеродно интензивна електроенергия към природен газ в българските домакинства. Той ще финансира вътрешни газови инсталации, високоефективни газови бойлери и отопление на помещенията в еднофамилни къщи и многофамилни блокове.

Природният газ е високоефективен като гориво и е щадящ за околната среда в сравнение с другите изкопаеми горива. При използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха.

Ползите за потребителите на енергия от природен газ не са само в намалението на емисиите на парникови газове, но и в повишената енергийна ефективност и спестената електроенергия.

Конкретно ползите от проекта ще се измерват в изпълнението на следните цели:

 • Инсталиране на котли с висока ефективност в съответствие с последните международни най-добри практики в областта на енергийната ефективност;
 • Значителни икономии на разходи за производството на топлинна енергия;
 • Значително намаляване на локалното замърсяване на въздуха при замяната на твърдите горива;
 • Намаляване на рисковете от прекъсвания на топлоснабдяването и подобряване на вътрешните условия на комфорт;

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg