Цели и ползи

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета. 

Основната цел на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България “ (Проект DESIREE GAS) е да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства. Специфичните му цели са:

 • Подкрепа за газифицирането и инсталирането на високоефективни бойлери в около 10 000 домакинства;
 • Икономия на електроенергия, еквивалентна на 142 000 MWh на година;
 • Постигане на допълнителни икономии на електроенергия от 70 000 MWh на година в следствие на преминаването от въглища, биомаса и нефт към природен газ заради по-високата ефективност на изгаряне;
 • Икономия на около 213kWh за всеки 2 лв. от безвъзмездната помощ за средния икономически живот от 15 години на инсталираното оборудване;
 • Намаляване на емисиите на парникови газове от 70 000 т въглероден диоксид годишно или над 1 млн. т въглероден диоксид за икономическия живот на инсталираното оборудване.

В широк аспект в страната газифицирането на домакинствата ще допринесе за следното:

 • Повишаване на сигурността на доставките на електроенергия чрез спестяване на прякото използване на електрическа енергия;
 • Повишаване на енергийната ефективност в рамките на системата за отопление и снабдяване с топла вода.

Тези резултати ще помогнат за смекчаване на последиците от затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй.”

Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България “ (Проект DESIREEGAS) ще осигури финансиране, безвъзмездна помощ и техническа помощ за проекти за преход от въглеродно интензивна електроенергия към природен газ в българските домакинства. Той ще финансира вътрешни газови инсталации, високоефективни газови бойлери и отопление на помещенията в еднофамилни къщи и многофамилни блокове.

Природният газ е високоефективен като гориво и е щадящ за околната среда в сравнение с другите изкопаеми горива. При използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха.

Ползите за потребителите на енергия от природен газ не са само в намалението на емисиите на парникови газове, но и в повишената енергийна ефективност и спестената електроенергия.

Конкретно ползите от проекта ще се измерват в изпълнението на следните цели:

 • Инсталиране на котли с висока ефективност в съответствие с последните международни най-добри практики в областта на енергийната ефективност;
 • Значителни икономии на разходи за производството на топлинна енергия;
 • Значително намаляване на локалното замърсяване на въздуха при замяната на твърдите горива;
 • Намаляване на рисковете от прекъсвания на топлоснабдяването и подобряване на вътрешните условия на комфорт;

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg